Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru – Trefniadau Llywodraethu 2016

1 – Cyflwyniad


1.1 Ers 1 Ebrill 2012, mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGChC) wedi bod yn gyfrifol am weithredu a chynnal Cefnffyrdd ar ran Llywodraeth Cymru (LlC). Mae ACGChC yn gweithredu ar sail partneriaeth rhwng yr wyth awdurdod lleol yng ngogledd a chanolbarth Cymru, sef:

• Cyngor Sir Ceredigion
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
• Cyngor Sir Ddinbych
• Cyngor Sir y Fflint
• Cyngor Gwynedd*
• Cyngor Sir Ynys Môn **
• Cyngor Sir Powys
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
*Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu fel Awdurdod Arweiniol y bartneriaeth

** er bod Ynys Môn yn rhan o’r bartneriaeth, nid ydyw’n darparu gwasanaethau Cefnffyrdd

1.2 Er mwyn i ACGChC ymgymryd â’r swyddogaethau uchod, mae’n gweithredu o fewn gofynion Cytundeb Asiant Rheoli LlC (CARhLlC) a Chytundeb Partneriaeth ffurfiol. Caiff y Cytundeb Partneriaeth ei gefnogi gan Gytundeb Darparu Gwasanaeth. Dangosir yr hierarchaeth a’r berthynas rhwng y sefydliadau uchod a’r dogfennau yn Ffigwr 1 isod.

Ffigwr 1. Hierarchaeth Dogfennaeth a Chydberthynas ACGChC

Ffigwr 1. Hierarchaeth Dogfennaeth a Chydberthynas ACGChC

2 – Sail a Phwrpas y Ddogfennaeth


2.1 – CRhALlC
2.1.1 Yn ôl adran 6(1) o’r Ddeddf Priffyrdd 1980, gall LlC mewn cytundeb â’r Cynghorau, ddyrannu pob un neu rai o’i swyddogaethau (gan gynnwys swyddogaethau dan Ddeddf leol neu breifat) mewn perthynas â chynnal a gwella, a gwaith eraill ar unrhyw gefnffordd sy’n cynnwys traffyrdd i’r Cynghorau er mwyn iddynt allu ymgymryd â’r swyddogaethau hyn ar ran LlC. Mae’r ddogfen CRhALlC yn diffinio’r gofynion hynny ac yn hwyluso dyraniad ffurfiol y cyfrifoldebau hynny drwy Femorandwm Dyrannu.

2.2 Cytundeb Partneriaeth
2.2.1 Llunnir y Cytundeb Partneriaeth ffurfiol hwn yn unol â’r pwerau sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 25 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1984 ac adran 20 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 ac sy’n arwain at weithredu swyddogaethau’r Awdurdodau fel awdurdodau lleol er dibenion Deddf Priffyrdd 1980 rhwng Awdurdodau Lleol gogledd a chanolbarth Cymru, gall gwaith gael ei ddyrannu rhwng Awdurdodau Lleol perthnasol. Mae’r Bartneriaeth yn diffinio sail dyrannu gwaith mewn perthynas â galluedd, capasiti, perfformiad a gwerth am arian.

2.2.2 Llywodraethir y Bartneriaeth gan Gydbwyllgor a sefydlwyd yn unol ag adrannau 101 ac 103 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, adran 25 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1994 ac adran 20 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 er dibenion llywodraethu’r Cytundeb Partneriaeth ac sy’n cael ei ddiffinio fel “Cydbwyllgor Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru”. Ceir gwybodaeth am weithrediadau’r Cydbwyllgor ar wefan Cyngor Gwynedd.

2.3 Cytundeb Darparu Gwasanaeth
2.3.1 Mae’r Cytundeb Darparu Gwasanaeth (CDG) yn darparu manyleb fanwl ynghylch gofynion darparu gan Unedau Darparu Gwasanaeth, yn benodol ynglŷn â gweithredu gofynion Canllawiau Cynnal Cefnffyrdd LlC. Mae’r CDG wedi’i ddiweddaru ar gyfer mis Ebrill 2016 i adlewyrchu newidiadau diweddar i Ganllawiau Cynnal Cefnffyrdd LlC.