Rôl y Swyddog Traffig


Diben y Gwasanaeth Swyddogion Traffig yw ymgymryd â thasgau cyffredinol rheoli traffig a ffyrdd, gan felly roi mwy o amser i’r heddlu ganolbwyntio ar y gwasanaethau amddiffynnol, megis mynd i’r afael â throsedd, ymchwilio i ddamweiniau rhwng ceir a gorfodi’r gyfraith.

Mae Deddf Rheoli Traffig 2004 (Cymru a Lloegr) wedi caniatáu trosglwyddo rhai o bwerau’r heddlu i’r Swyddogion Traffig.

Diben y pwerau hynny yw:

  • Stopio’r traffig a chau ffyrdd, lonydd a ffyrdd cerbydau;
  • Cyfeirio a gwyro traffig a cherddwyr;
  • Gosod a rheoli arwyddion traffig;
  • Rheoli’r traffig ar adeg arolygon traffig. Mae hyn yn cynnwys stopio cerbydau a holi’r gyrwyr ynghylch eu taith. Caiff y wybodaeth o’r arolwg ei defnyddio i ddatblygu a chynllunio ar gyfer buddsoddi yn y system drafnidiaeth yn y dyfodol;
  • Trefnu i symud cerbydau sydd wedi’u gadael neu wedi torri i lawr, ac sy’n rhwystr neu’n berygl diogelwch ar y rhwydwaith; ac
  • Awdurdodi sefyllfaoedd o eithrio neu ymlacio’r rheoliadau traffyrdd i ddefnyddwyr eraill y ffordd, megis defnyddio’r llain galed.

Nid oes gan Swyddogion Traffig bwerau gorfodi ac nid cerbydau brys yw eu cerbydau.

Rôl y Swyddog Traffig yw delio â digwyddiadau arferol sy’n cynnwys achosion o gerbydau’n gwrthdaro ar y ffordd (neb wedi’i anafu), a chynorthwyo’r gwasanaethau brys drwy reoli traffig ger damweiniau mwy difrifol. Er mwyn ymgymryd â’r dyletswyddau hyn, mae gan Swyddogion Traffig hawl i ddefnyddio goleuadau rhybuddio coch a melyn, wedi ei awdurdodi dan orchymyn arbennig yn Neddf Rheoli Traffig 1998, adran 44.

Nod y gwasanaeth fydd lleihau’r tarfu ar ddefnyddwyr y ffordd trwy ymateb yn ddiogel ac yn brydlon i ddamweiniau er mwyn rheoli’r traffig, asesu gofynion ar y safle o ran clirio malurion, difrod i’r isadeiledd a’i atgyweirio, cysylltu â’r gwasanaethau brys pan fo angen a lleddfu tagfeydd cyn gynted â phosib.

Bydd y Swyddogion Traffig yn ymateb i ddigwyddiadau ar y rhwydwaith ac yn dal y brif rôl wrth reoli traffig, clirio damweiniau a gweithgarwch arall nad yw’n droseddol.