Ein Rolau a’n Cyfrifoldebau


Caiff y Swyddogion Traffig eu rheoli gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, a hwy yw wyneb cyhoeddus Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y briffordd, yn ymateb i ddamweiniau ar rwydwaith cefnffyrdd Cymru gyda’r nod o leihau’r amser ymateb a thrwy hynny leihau effaith tagfeydd ar y rhwydwaith. Prif rôl y Swyddog Traffig fydd gwneud yr ardal yn ddiogel cyn asesu unrhyw ofynion ymateb eilaidd a briffio’r gwasanaethau brys lle bo angen.

Mae gan y Swyddogion Traffig bwerau i stopio’r traffig a chau ffyrdd, lonydd a ffyrdd cerbydau, cyfeirio a gwyro traffig a cherddwyr, gosod arwyddion traffig a symud cerbydau sydd wedi’u gadael neu wedi torri i lawr, ac felly byddant yn chwarae rôl hanfodol yn niogelwch ffyrdd Cymru.

Fel y swyddogion yn “Highways England”, gwaith y Swyddogion Traffig yng Ngogledd Cymru fydd hyrwyddo a meithrin perthnasoedd gwaith da gyda’r holl fudd-ddeiliaid allweddol, er mwyn sicrhau y caiff targedau cyffredin sy’n gysylltiedig â lleihau tagfeydd ar ôl damweiniau eu cyflawni.

Bydd dyletswyddau ychwanegol y Swyddog Traffig yn cynnwys cynorthwyo wrth adnabod ble y gellir gwella neu atgyweirio isadeiledd y ffordd, yn cynnwys wyneb y ffordd ac arwyddion, ble bo angen, er mwyn gwella diogelwch defnyddwyr y ffordd ac anfon gwybodaeth o’r fath yn amserol ac yn gywir at y person(au) perthnasol.