Cwestiynau Cyffredin


Ers i ni gyflwyno Swyddogion Traffig ar ein rhwydwaith ym mis Chwefror 2010, rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau oddi wrth gwsmeriaid yn gofyn am rolau a chyfrifoldebau ein Swyddogion Traffig, am y cerbydau maent yn eu defnyddio a’r offer maent yn eu cludo.


Ateb

Mae Swyddogion Traffig yn gyfrifol am:

 • rheoli digwyddiadau, ac eithrio pan fo rhywun wedi marw, wedi’i anafu neu pan fo’n bosib fod gweithgarwch troseddol wedi digwydd
 • gosod arwyddion a signalau ac ateb galwadau o ffonau brys sydd ar ochr y ffordd
 • trefnu bod cerbydau sydd wedi’u difrodi / wedi torri i lawr / wedi’u gadael yn cael eu symud, mewn partneriaeth â’r heddlu
 • cael gwared ar falurion a rhwystrau eraill oddi ar y ffordd gerbydau

Mae rôl Swyddog Traffig yn cynnwys:

 • rheoli digwyddiadau pan nad oes rhywun wedi marw na’i anafu neu pan nad oes posibilrwydd bod gweithgarwch troseddol wedi digwydd
 • cefnogi’r heddlu pan fyddant yn rheoli digwyddiadau, yn enwedig rheoli traffig
 • patrolau gwelededd uchel er mwyn tawelu meddwl y cyhoedd
 • ymdrin â cherbydau sydd wedi’u difrodi mewn damwain, sydd wedi torri i lawr neu sydd wedi’u gadael
 • gwneud gwaith cau ffordd symudol i atal traffig fel y gellir cael gwared ar falurion oddi ar y ffordd, gosod mesurau rheoli traffig dros dro ac er dibenion eraill
 • cau ffyrdd dros dro
 • clirio malurion, anifeiliaid ac eiddo y deuir ar ei draws oddi ar y rhwydwaith
 • adnabod diffygion ar y rhwydwaith ac unrhyw welliannau posib
 • monitro gwaith ffyrdd
 • cynllunio trefniadau ar gyfer digwyddiadau arbennig sydd ar y gorwel
 • addysgu defnyddwyr y ffordd
Ateb
Mae gan Swyddogion Traffig bwerau i:

 • Stopio’r traffig a chau ffyrdd, lonydd a ffyrdd cerbydau
 • Cyfeirio a gwyro traffig
 • Lleoli a rheoli arwyddion traffig
 • Rheoli’r traffig ar adeg archwilio traffig

Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â chyfarwyddiadau neu arwyddion Swyddog Traffig ac fe allech wynebu:

 • Dirwy o hyd at £1,000
 • Pwyntiau ar eich Trwydded Yrru; neu
 • Gwaharddiad rhag gyrru
Ateb

Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau’r gwasanaeth hwn er mwyn gwella siwrnai i yrwyr, gwneud ffyrdd yn fwy diogel ac er mwyn gadael i’r heddlu ganolbwyntio ar fynd i’r afael â throsedd.

Mae’r manteision yn cynnwys:

 • Llai o dagfeydd sy’n gysylltiedig â digwyddiadau ar y ffordd
 • Gwell dibynadwyedd amseroedd teithio
 • Llai o ddigwyddiadau eilaidd – y digwyddiadau sy’n digwydd yn lleoliad digwyddiad presennol neu mewn lleoliadau gwaith ffordd
 • Rhyddhau amser yr heddlu fel y gallant ganolbwyntio ar weithgareddau craidd, megis mynd i’r afael â throsedd a gorfodi’r gyfraith
 • Gwneud y rhwydwaith ffyrdd yn fwy diogel
Ateb

Gan fod y Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn ymgymryd â thasgau arferol ar y cefnffordd, bydd yr heddlu’n gallu treulio mwy o’u hamser yn canolbwyntio ar eu blaenoriaeth o orfodi’r gyfraith ac ymdrin â throsedd.

Ateb

Mae’r penderfyniad ynghylch pwy sy’n mynychu digwyddiad yn dibynnu ar ba adnodd sydd agosaf at y safle. Mae gan gerbydau Swyddogion Traffig oleuadau coch ac ambr ac nid ydynt yn cael teithio’n gyflymach na’r cyfyngiad cyflymder. Asesir pob digwyddiad ac fe anfonir yr adnoddau mwyaf priodol i’r safle. Penderfyniad pob llu heddlu yw sut maent yn defnyddio eu hadnoddau.

Ateb

Nid oes gan Swyddogion Traffig bwerau i arestio pobl, fodd bynnag, mae’n drosedd peidio â chydymffurfio â’u gorchmynion.

Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â chyfarwyddiadau neu arwyddion Swyddog Traffig ac fe allech wynebu:

 • Dirwy o hyd at £1,000
 • Pwyntiau ar eich Trwydded Yrru; neu
 • Gwaharddiad rhag gyrru
Ateb

Mae goleuadau ambr a goleuadau coch sy’n fflachio ar gefn y cerbydau ac maent yn hawdd i’w hadnabod gan fod lifrai melyn a du arnynt.

Rhaid cofio nad yw’r Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn wasanaeth brys.

Ni chaniateir i Swyddogion Traffig deithio’n gyflymach na’r cyfyngiad cyflymder wrth iddynt ymateb i ddigwyddiad, fodd bynnag, gofynnwn i yrwyr adael iddynt basio os ydynt yn eu gweld ar y briffordd gan y gallant fod yn teithio i safle digwyddiad allai fod yn creu tagfeydd traffig.

Ateb

O ystyried natur eu rôl a’r awyrgylch mae Swyddogion Traffig yn gweithio ynddo, mae sicrhau diogelwch eu staff a diogelwch y cyhoedd sy’n teithio yn bwysig.

Mae Swyddogion Traffig yn ymdrin ag amrediad o ddigwyddiadau, mae rhai yn ddamweiniau ble mae pobl wedi’u hanafu, ac efallai mai ni fydd y rhai cyntaf i gyrraedd y safle ac y bydd angen i ni ddiogelu’r safle cyn i’r gwasanaethau brys angenrheidiol gyrraedd. Felly, mae bod yn hynod weledol yn hanfodol.

Ateb

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r Gwasanaeth i weithredu y fflyd gwytnwch dri cerbyd.

Ateb

Mae CRhTGC sydd wedi’i lleoli oddi ar Gyffordd 17 yng Nghonwy, yn gweithredu 24 awr y dydd, pob diwrnod y flwyddyn, yn casglu gwybodaeth ynghylch amodau ffordd a thraffig ar hyd traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Mae’r ganolfan yn darparu pwynt gwybodaeth canolog ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd, gan gasglu gwybodaeth gyfredol o sensoriaid ar y ffordd a chamerâu TCC, ynghyd ag adroddiadau gan Swyddogion Traffig, lluoedd yr heddlu, awdurdodau priffyrdd lleol, contractwyr a chanolfannau tywydd.

Yna, mae’r wybodaeth hon yn cael ei chyfleu i’r gyrwyr ac mae gan yrwyr ddewis o ran sut yr hoffent dderbyn y wybodaeth.

Gall gyrwyr fynd draw i wefan Traffig Cymru neu ffonio’r gwasanaeth ffôn awtomatig ar 0300 123 1213. Yn ogystal, mae gwybodaeth ar gael trwy fwletinau traffig ar y radio ac ar y teledu.

Yn ogystal, gellir darparu gwybodaeth ynghylch amodau teithio ar arwyddion electronig ar ochr y ffordd sydd wedi’u lleoli mewn lleoliadau allweddol ar y draffordd a’r rhwydwaith cefnffyrdd, gan roi cyfle i yrwyr newid eu llwybr teithio os oes problem i lawr y ffordd.

Ateb

Mae gan Swyddogion Traffig nifer o ddyletswyddau, o wneud trefniadau i symud cerbydau sydd wedi’u difrodi neu sydd wedi’u gadael, i stopio a chyfeirio traffig.

Yn ogystal, maent yn darparu awyrgylch weithio ddiogel ar y draffordd ar gyfer y gwasanaeth tân ac achub, yr heddlu a’r gwasanaeth ambiwlans fel y gallant hwy gyflawni’u dyletswyddau yn effeithiol.

Os mai Swyddogion Traffig yw’r rhai cyntaf i gyrraedd safle digwyddiad, neu bod y gwasanaethau brys wedi derbyn galwad o ffôn symudol, yna gallwn ddarparu gwybodaeth gyflym, gywir iddynt, yn cynnwys manylion pyst marcio.

Ateb

Gwaith cau ffordd symudol yw pan fyddwn yn defnyddio cerbydau’r Swyddogion Traffig i arafu’r modurwyr sy’n eu dilyn gan bwyll bach, ac yna’u stopio’n gyfan gwbl er mwyn cael digon o amser i wneud gwaith cynnal a chadw, neu er mwyn i falurion neu ddigwyddiad gael eu clirio oddi ar y ffordd yn ddiogel.

Ateb
Cyn mynd allan ar ffordd, mae gwiriadau yn cael eu cynnal ar y cerbydau.

Mae’r gwiriadau’n cynnwys yr hyn a ganlyn:

Petrol – neu ddisel yn ein hachos ni – a oes gan y cerbyd ddigon o danwydd?

Olew – Mae’n beth doeth gwirio’r olew.

Dŵr – Rydym yn gwirio’r hylif oerydd a golchi, ac mae cael ychydig o ddŵr yfed yn syniad da hefyd.

Difrod – taro golwg dros du allan y cerbyd er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn.

Trydan – a yw’r holl oleuadau a’r rheolwyr trydanol yn gweithio’n iawn? Dyma beth pwysig iawn i gerbydau Swyddogion Traffig o ystyried faint o oleuadau ychwanegol ac arwyddion matrics sydd gennym.

Rwber – Rydym yn gwirio’r teiars – dyma’r unig ran o’r cerbyd sy’n cyffwrdd y ffordd ac felly maent yn hanfodol er mwyn gyrru a stopio’n ddiogel.

Ateb

Gelwir y ffordd y mae cerbydau Swyddogion Traffig wedi’u lleoli ar y llain galed pan fyddant yn mynd i safle digwyddiad yn cyfeiriadedd cerbyd ac yn gyffredinol, gellir defnyddio un o dri opsiwn.

Maent fel a ganlyn:

 • Parcio am i fewn – pan fo blaen y cerbyd yn pwyntio tuag at ymyl y ffordd
 • Parcio tuag allan – pan fo blaen y cerbyd yn pwyntio tuag at y ffordd gerbydau
 • Paralel – pan fo’r cerbyd wedi parcio’n baralel â’r ffordd gerbydau

Wrth fynd i safle digwyddiad, rhoddir cyfarwyddyd i Swyddogion Traffig gynnal asesiad risg er mwyn pennu pa un yw’r ffordd orau o barcio’r cerbyd er mwyn ymdrin â’r digwyddiad.

Ateb

Bydd Swyddogion Traffig yn gosod conau a goleuadau, yn ôl yr angen, er mwyn gwella gwelededd ein cerbydau a darparu man gwaith diogel a gwybodaeth glir i yrwyr sy’n nesau at safle’r digwyddiad. Yn ogystal, gwneir hyn er mwyn osgoi i’n cerbydau gael eu taro gan gerbydau crwydrol ac er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd a’n staff.

Ateb

Mae Swyddogion Traffig yn patrolio ar gyflymder y traffig yn y lôn gyntaf, ac ar ddim mwy na 60mya ar draffyrdd distawach. Ni chaniateir i Swyddogion Traffig dorri’r cyfyngiad cyflymder cenedlaethol.

Wrth ddilyn yr arfer hwn, mae’n creu cydbwysedd rhwng peidio â rhwystro traffig a bod â’r gallu i sylwi ar unrhyw gerbyd sydd wedi torri i lawr a dod â’n cerbyd i stop yn ddiogel y pellter cywir oddi wrth y cerbyd hwnnw, sef oddeutu 25 metr y tu ôl i gerbyd sydd wedi torri i lawr.